سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است
تولید و راندمــان

افزایش و توسعه تولید سورگوم

سطح زیر کشت سورگوم در حال افزایش است و با بیش از 40 میلیون هکتار سطح کشت، ســورگوم پنجمیــن غله در جهــــان می باشد. بدلیل عدم کشت کافی سورگوم در اروپا، همچنان واردکننده است. با این حال پتانسیل توسعه کشت سورگوم در اروپا وجود دارد.

فواید کشاورزی، آب و خاک و اقلیمی منحصر به فرد

دوره رشد کوتاه سورگوم آن را به گیاهی ایده آل برای کشت میانی (Intermediate) مبدل کرده است. سورگوم را می توان در هر خاکی کشت کرد و نیاز کمتری به کود دارد، همچنین در مقابل کم آبی و افزایش دما مقاوم است.

Maitrise des risques

En diversifiant leurs productions grâce au sorgho, les agriculteurs disposent d’une culture complémentaire qui a beaucoup d’atouts face aux divers aléas (climat, parasitisme, fluctuation du cours des matières premières, etc). À ce titre, le sorgho est une culture rassurante.

افزایش پتانسیل راندمان

راندمان کشت دیم سورگوم دانه ای در ایتالیا 7 تن در هکتار، در فرانسه 6-5 تن در هکتار و در کشت آبی اروپای شرقی بیش از 10 تن در هکتار می باشد. با استفاده از ارقام هیبریدی و تنوع ژنتیکی بالای سورگوم امکان پیشنهاد بهترین ارقام با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه را مهیا می سازد.

خواص بیشتر

محیط زیست

آب

شما و کشت سورگو. به ما همه چیز را بگویید!