تولید و راندمــان
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

افزایش و توسعه تولید سورگوم

سطح زیر کشت سورگوم در حال افزایش است و با بیش از 40 میلیون هکتار سطح کشت، ســورگوم پنجمیــن غله در جهــــان می باشد. بدلیل عدم کشت کافی سورگوم در اروپا، همچنان واردکننده است. با این حال پتانسیل توسعه کشت سورگوم در اروپا وجود دارد.

فواید کشاورزی، آب و خاک و اقلیمی منحصر به فرد

دوره رشد کوتاه سورگوم آن را به گیاهی ایده آل برای کشت میانی (Intermediate) مبدل کرده است. سورگوم را می توان در هر خاکی کشت کرد و نیاز کمتری به کود دارد، همچنین در مقابل کم آبی و افزایش دما مقاوم است.

اگر محاسبات درست انجام شود، سورگوم ﴿ذرت خوشه ای﴾ فرصتی به جا و مناسب است.

فابیان کولتی کشاورز ایتالیایی، پس ازتغییرو تبدیل نحوه کار خود به تولید ارگانیک، در سال ۲۰۱۷، کشت سورگوم (ذرت خوشه ای) را پیش گرفت . وی پس از دو بار برداشت، نتیجه حاصله را از لحاظ بازده و سودآوری قانع کننده یافت.

کنترل ریسک

با تنوع بخشیدن به محصولات خود، تولید کنندگان می توانند درسایه سورگوم(ذرت خوشه ای)، محصولی افزون به محصولات دیگر را با مزایای متعدد در مواجهه با وقایع غیر قابل پیش بینی،(تغییرات آب و هوا، ابتلا به بیماری انگلی، نوسان قیمت مواد اولیه و غیره) مورد استفاده قرار دهند.همه این مسائل سبب می شود سورگوم به محصولی اطمینان بخش تبدیل شود.

افزایش پتانسیل راندمان

راندمان کشت دیم سورگوم دانه ای در ایتالیا 7 تن در هکتار، در فرانسه 6-5 تن در هکتار و در کشت آبی اروپای شرقی بیش از 10 تن در هکتار می باشد. با استفاده از ارقام هیبریدی و تنوع ژنتیکی بالای سورگوم امکان پیشنهاد بهترین ارقام با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه را مهیا می سازد.

خواص بیشتر

حفاظت از محیط زیست سورگوم مطمئن استسورگوم آینده است

صرفه جــویی در آب سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است