آخرین اخبار

تفاوت قیمت فیمابین سورگوم و ذرت در ایالات متحد آمریکا 1.5 برابر شده است!

خبرهای جدید در رابطه با www.sorghum-id.com

سورگوم مناطق جدیدی را در سوفله (Soufflet) فتح می‌کند