صرفه جــویی در آب
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

ژنتیـــک اروپــایی
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

خوراک دام
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

تولید و راندمــان
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

حفاظت از محیط زیست
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

موارد استفاده سورگوم
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

صرفه جویی در ورودی ها
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

استفاده های جدید غذایی
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است