آخرین اخبار

بیسکوئیت‌های سورگوم: به سوی تغذیه‌ای واقعی

نیتروسورگ: سورگوم به عنوان پروژه‌ای مشترک

تأثیرات جنگ اوکراین بر سطح زیر کشت سورگوم در اروپا در سال 2022

رویدادهای (فعالیت های آتی)

  • Innov-Agri, - 8 سپتامبر 2022، فرانسه

  • FIMAAgricola, 30 آوریل 2022، اسپانیا

  • EIMA Bologna, 9-13 نوامبر، ایتالیا