آخرین اخبار

علیرغم تغییرات متعدد، تولید سورگوم در روسیه منبع انگیزه‌ برای برخی از تولیدکنندگان است.

Sorgum ID بار دیگر در سال 2021 در عرصه‌ی عمل تأثیرگذار خواهد شد

تولید 5.62 تُن در هکتار در سال 2020 در اروپا