آخرین اخبار

مقدار مصرف سورگوم در اسپانیا از سپتامبر 2018 تا به حال 800.000 تن می‌باشد، یعنی 10 برابر مصرف سال 2015!

هیچکس و هیچ بخشی نخواهد بود که سورگوم را امتحان نکرده باشد.

آیا اطلاعی از آناتومی دانه‌ی سورگوم دارید؟

رویدادهای (فعالیت های آتی)