آخرین اخبار

کنگره‌ی سورگوم اروپا

سطح زیر کشت در فرانسه 18 درصد افزایش یافته است.

سورگوم. سگ‌ها و گربه‌ها هم هوس خوردن آن را کرده و آن را دوست دارند!