خوراک دام
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

سورگوم خوراک مورد علاقه ی امروزه است

مصر فکنندگان امروزه به دلیل مسائل مرتبط با سلامت
به دنبال تغذی هی سالم بوده و دارای حد و مرزهای معینی
م یباشند و متقاضی محصولاتی هستند که با آسیب کمتر
به محیط زیست تولید شده باشند. به همین دلیل در پی این
هستند که در خصوص نوع تغذی هی حیواناتی که گوشت
آ نها را استفاده م یکنند اطلاعاتی داشته باشند. سورگوم
در میان غلاتی قرارم یگیرد که تولید کنندگان خوراک
دام با اطمینان کامل از آن استفاده م یکنند.

Sorgho fourrage

پرتره یک بذر سورگوم

دان های است: این بذر سورگوم در انداز هی کوچک برای تولید اصلاح
نژاد شده است. این گونه، ظرفیت محصو لدهی بالایی داشته و درمقابل
بیماری خواب ساق هی گیاه مقاومت بدون نقصی نشان م یدهد.
رنگ و اندازه:
دان هی سورگوم گرد و تیز است. تنوع فراوانی بر اساس رنگ و اندازه
دارد )قطر آن بین 4 تا 8 میلیمتر است(. وزن دان های آن )وزن هزار دانه(
بین 6 تا 70 گرم متغیر است.

Sorgho fourrage

سورگوم مناسب برای تغذیه دام

سورگوم دارای ویژگی های بسیار مناسبی در خصوص تغذیه دام می باشد. ترکیب شیمیایی سورگوم همانند ذرت است ولی با پروتئین و ارزش انرژتیک بیشتر. بنابراین سورگوم را می توان در همه زنجیره¬های تولید دامی استفاده کرد.
سورگوم فاقد تانن است : افزایش تانن بدلیل کاهش هضم، تأثیر منفی بر روی تغذیه دارد. در طول بیست سال اخیر با اصلاح ارقام در اروپا تانن را از سورگوم حذف کرده اند و این مورد برای همه رنگ های سورگوم صدق می کند.

Sorgho fourrage

سورگوم، انتخاب دامداران

ا وجود اینکه سورگوم بیشتر در خوراک و تغذیه حیوانی بکار می رود، استفاده از آن در خوراک و تغذیه انسان نیز رو به افزایش است و دلیل آن مقدار زیاد ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها، عدم وجود گلوتن و آسان هضم بودن سورگوم‌ می باشد. همچنین استفاده آن در تولید بیوماس، بیوگاز و اتانول در حال پیشرفت است.

خواص بیشتر

ژنتیـــک اروپــایی سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است

تولید و راندمــان سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است