خوراک دام
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

Sorgho fourrage

سورگوم مناسب برای تغذیه دام

سورگوم دارای ویژگی های بسیار مناسبی در خصوص تغذیه دام می باشد. ترکیب شیمیایی سورگوم همانند ذرت است ولی با پروتئین و ارزش انرژتیک بیشتر. بنابراین سورگوم را می توان در همه زنجیره¬های تولید دامی استفاده کرد.
سورگوم فاقد تانن است : افزایش تانن بدلیل کاهش هضم، تأثیر منفی بر روی تغذیه دارد. در طول بیست سال اخیر با اصلاح ارقام در اروپا تانن را از سورگوم حذف کرده اند و این مورد برای همه رنگ های سورگوم صدق می کند.

Sorgho fourrage

سورگوم، انتخاب دامداران

ا وجود اینکه سورگوم بیشتر در خوراک و تغذیه حیوانی بکار می رود، استفاده از آن در خوراک و تغذیه انسان نیز رو به افزایش است و دلیل آن مقدار زیاد ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها، عدم وجود گلوتن و آسان هضم بودن سورگوم‌ می باشد. همچنین استفاده آن در تولید بیوماس، بیوگاز و اتانول در حال پیشرفت است.

خواص بیشتر

Débouchés. Le sorgho, c’est sûr

Économie d’intrants.Le sorgho,c’est sûr.