خــــوراک دام
سورگوم مطمئن است
t سورگوم آینده است

سورگوم مناسب برای تغذیه دام

سورگوم دارای ویژگی های بسیار مناسبی در خصوص تغذیه دام می باشد. ترکیب شیمیایی سورگوم همانند ذرت است ولی با پروتئین و ارزش انرژتیک بیشتر. بنابراین سورگوم را می توان در همه زنجیره¬های تولید دامی استفاده کرد.
سورگوم فاقد تانن است : افزایش تانن بدلیل کاهش هضم، تأثیر منفی بر روی تغذیه دارد. در طول بیست سال اخیر با اصلاح ارقام در اروپا تانن را از سورگوم حذف کرده اند و این مورد برای همه رنگ های سورگوم صدق می کند.

سورگوم، انتخاب دامداران

ا وجود اینکه سورگوم بیشتر در خوراک و تغذیه حیوانی بکار می رود، استفاده از آن در خوراک و تغذیه انسان نیز رو به افزایش است و دلیل آن مقدار زیاد ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها، عدم وجود گلوتن و آسان هضم بودن سورگوم‌ می باشد. همچنین استفاده آن در تولید بیوماس، بیوگاز و اتانول در حال پیشرفت است.

خواص بیشتر

استفاده در صنایع غذایی

صرفه جویی در ورودی ها

! شما و کشت سورگو. به ما همه چیز را بگویید!