انتظار می رود سورگوم در سال ۲۰۱۹ رشد و توسعه چشمگیری یابد: در اروپا حدود [۱۰ – ۵ ] ٪+ و در ایران ۴۰ ٪+

 

در مورد ایتالیا و اسپانیا، انتظارات بعمل آمده در رابطه با افزایش زمین های کشت پایین است.بیشترین میزان افزایش تقاضا برای بذر (مخصوصاً نوع زودرس) در اروپای مرکزی و بیشترین میزان افزایش زمین های زیر کشت در فرانسه خواهد بود (تقریباً ۱۰٪+).پیش بینی می شود میزان افزایش در مجارستان، رومانی و بلغارستان بین ۵+الی ۱۰+٪ باشد.در مناطق شرقی تر، یعنی در اوکراین و روسیه پیش بینی بعمل آمده در مورد میزان افزایش۱۰٪+ است.پیش بینی انجام گرفته در رابطه با افزایش سطوح زراعی در کل اروپا ۲۵۰۰۰هکتار است.در ایران انتظار می رود با کشت مساحتی در حدود ۶۵۰۰۰هکتار، میزان افزایش بیش از ۴۰٪ باشد.

اطلاعات متنوع:

شرایط اقلیمی: خشکسالی تابستان و پاییز ۲۰۱۸ و ادامه آن تا بهار ۲۰۱۹، مزرعه داران و کشاورزان را به سوی کشت محصولاتی مانند سورگوم که به آب کم نیاز دارند سوق داده است. علاوه بر این، در بعضی از کشورها مانند مجارستان یا رومانی، مقدارزیادی کولزا و گندم به دلیل خشکسالی در پاییز کشت نشد و زمین های زراعی برای کشت محصولات تابستانی خالی ماند. در مقابل منابع آبی ایران در نتیجه باران های سیل آسا پر شد که امری مهم در آبیاری محصولات کشاورزی است. بنابراین سورگوم به عنوان محصولی که امکان استفاده بهینه از منابع آبی را فراهم می کند، حائزاهمیت است.

– بازدهی سال ۲۰۱۸ : سال گذشته در تمام ممالک اروپایی بازده سورگوم بین “خوب” الی “خیلی خوب” بود. این امر کشاورزان را برای کاشت این محصول تشویق می کند.

تنوع گونه : ژن ارائه شده از طرف تولید کنندگان اروپایی، هم به طور فزاینده ای پربازده تر بوده و هم با گونه های زودرس که پاسخگوی نیازهای ویژه هستند، نیازهای بازار را به نحو خیلی خوب تامین می کنند.
(خشک شدن سریع در پایان چرخه، بازده بالا، مقاومت در برابر خشکسالی).

طولانی شدن دوره تناوب : سورگوم باعث طولانی شدن دوره کشت کشاورزان می شود. به این ترتیب با از بین رفتن علفهای هرز و شکسته شدن چرخه بیماریها، یک روش مبارزه موثر و مطابق با قوانین و الزامات اتحادیه اروپا ایجاد می شود.


تاثیرات مشهود برروی تکثیر وتولید بذر

افزایش عرصه های زیر کشت دراروپا، برنامه های تکثیر وتوسعه بذرکاران اروپایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بدین ترتیب تولید کنندگان اروپایی پیش بینی هایی را درجهت افزایش عرصه تکثیر در سال ۲۰۱۹ انجام داده اند. ۵۲۰ هکتار در فرانسه ( ۴۴٪+)، ۳۵۰هکتار در مجارستان ( ۲۱۲٪+)، ۹۰ هکتار در اسپانیا ( ۶٪+) و ۸۵ هکتار در ایتالیا ( ۶۳٪+) افزایش، پیش بینی می شود.

ادامه دهیم ؟

اگر محاسبات درست انجام شود، سورگوم ﴿ذرت خوشه ای﴾ فرصتی به جا و مناسب است.

سورگوم انتخاب را به شما واگذار می کند