اصلاح گونه: تخته‌پرشی برای سورگوم

 

در طول کنگره‌ی اروپایی 2021 که 12 تا 13 اکتبر گذشته در تولوز برگزار شد، پاتریک جینسون  (LIDEA)، ماگدالنا بوشمان (KWS) و ژوئل آلکوفه (RAGT) مروری بر تنوع سورگوم عرضه‌شده توسط مهمترین تولیدکنندگان بذر اروپایی داشته و سخنرانی نمودند.

در اصلاح گونه، پارامترهای زیادی برای بهبود تولید دانه و زنجیره‌ی ارزشی آن در نظر گرفته می‌شود.

رشدی جهانی در کیفیت بذر و دانه

برای بهبود کیفیت بذر، در اصلاح نژاد سه عنصر کلیدی در نظر گرفته می‌شود: عدم وجود تانن برای افزایش استفاده از  سورگوم در تغذیه (داشتن کمتر از 0.3 درصد جهت اخذ مجوز برای یک گونه) داشتن پروتئین بیشتر، قابلیت هضم بهتر و بیشتر.

میزان پروتئین موجود در دوره‌ی 2015 تا 2019 و بهبود آن در 2020 

 

در صورت بررسی سه نوع سورگوم

سه نوع اصلی سورگوم با توجه به شاخص‌های قابلیت هضم آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

نوع 1: سورگوم‌های زیست ‌توده: این نوع سورگوم که فقط برای تولید بیوگاز بوده است با محصول‌دهی بالا ولی قابلیت هضم پایین شناخته می‌شوند.

 

 

 

  • نوع 2: سورگوم‌های خوراک دام: گونه‌های این نوع سورگوم با محصول‌دهی بالا و قابلیت هضم متوسط در صنایع خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

نوع 3: سورگوم‌های دانه‌ای: گونه‌های این نوع سورگوم که قابلیت هضم بسیار بالایی دارند برای سیلو کردن بسیار مناسب هستند.

 

در راستای بیشتر کردن مصرف سورگوم به عنوان خوراک دام، افزایش قابلیت هضم عنصری کلیدی در توسعه و بهبود این غله است.

مزایای کشاورزی

بر اساس برخی از پارامترهای اصلی، اصلاح نژاد “در مزرعه” صورت می‌گیرد: محصول‌دهی، زودرسی… و در عین حال:

“اصلاح نژاد به مانند تخته‌ی پرشی برای محصول‌دهی بیشتر است”

به عقیده‌ی ماگدالنا بوشمان به موازات فعالیت‌ها برای آگاه‌سازی در رابطه با این غله در بازار، اصلاح نژاد یکی از عناصر کلیدی برای بهبود سورگوم است. از سوی دیگر، سورگوم باید بر تغییرات اقلیمی که منجر به زمستان‌های به نسبت گرم‌تر، بهارهای پر بارش و تابستان‌های بسیار گرم و خشک شده است فائق آید که این امر یک ضرورت اساسی است.

ارائه و سخنرانی را مشاهده کنید

ادامه دهیم ؟

نیتروسورگ: سورگوم به عنوان پروژه‌ای مشترک

تأثیرات جنگ اوکراین بر سطح زیر کشت سورگوم در اروپا در سال 2022