مزایای سورگوم (ذرت خوشه ای) دانه ای در خوراک حیوانات تک معده ای.

 

سورگوم نه تنها ترکیب شیمیایی سودمندی دارد، بلکه برای طیور و مرغ ها ازنظرانرژی غنی ترین غلات به شمار می رود

Iتوجه به میزان رشد و مرحله تولید، با انطباق نسبت مخلوط تا 40٪ در مخلوط ها می توان اضافه کرد. برای مثال، توصیه می شود در مراحل اولیه نسبت مخلوط به حداکثر 30٪ محدود شود.

ارزش انرژی ماده خشک سورگوم (قرمز)  برای خروس در مقایسه با ذرت (آبی) بر حسب کیلو کالری / کیلوگرم

 

چه تاثیری بر کیفیت گوشت دارد؟ جا دادن به سورگوم در تغذیه و خوراک طیور و مرغ در کیفیت ارگانولپتیک گوشت تاثیر اندکی دارد.

– رنگدانه گزانتوفیلXanthophylls) ، که باعث می شود محصول نهایی زرد رنگ باشد، در سورگوم نسبت به ذرت کمتر است. گوشت ماکیانی (طیوری) که با سورگوم تغذیه شده اند در مقایسه با گوشت ماکیانی که با ذرت تغذیه شده اند، زرد کم رنگ است.

– علاوه بر این برخی بازارها گوشت سفید را ترجیح می دهند، اما قابل ذکر است که حتی اگر رنگ گوشن تغییر کرده باشد، تاثیری بر طعم آن نخواهد داشت.

 


ترکیب شیمیایی سودمند

موسسه آروالیس (ARVALIS)، همراه با مجموعه فرانس آگری مر (FranceAgriMer)، هر ساله اقدام به تجزیه و تحلیل دانه سورگوم (ذرت خوشه ای) می کند. نتیجه گیری حاصله از این تحلیل ها، نشانگر این امر است که ترکیب شیمیایی سورگوم همانند غلات و حبوبات دیگر نظیر گندم و ذرت است. (جدول ۱: میانگین ترکیب شیمیایی سورگوم، گندم و ذرت(
– محتوای نشاسته دانه که منبع انرژی است، 74 درصد ماده خشک سورگوم را تشکیل می دهد. این مقدار نشاسته بیشتراز نشاسته گندم و برابر با مقدار نشاسته ذرت است.
– مقدار پروتئین سورگوم که به طور متوسط 11٪ است و می تواند بین 10 تا 12 درصد در بهترین حالت تغییرکند، یک مزیت بسیار بزرگ است.

 

ترکیب شیمیایی سورگوم، گندم و ذرت.

ماده خشک ٪ سورگومگندمذرت
نشاسته746974
پروتئين 11129
چربی3,51,84,2
دیواره سلولی811,59,5
میزان کلی قند1,32,91,9

مقاله یا مدرک را بطور کامل دانلود کنید

ادامه دهیم ؟

بسیاری از کشورها اقدام به کشت سورگوم در ماههای فوریه و مارس کردند.

توصیه های تخصصی برای پاکسازی موفق علف های هرز .