ژنتیـــک اروپــایی
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

ویژگی های بارز ژنتیک اروپایی

سورگوم ستاره‌دار از سوی تولیدکنندگان بذر در اروپا به عنوان گونه‌ای از هیبریدهای سورگوم معرفی شده که هم دارای بهترین ژن بوده و هم مرغوب‌ترین بذر از نظر کیفیت است.

8 اصل در سیستم اصلاح بذور اروپایی

 راندمان و پایداری
 زودرسی و مقاومت به دمای پایین هنگام رشد رویشی و گل دهی
 مقاومت در مقابل خشکی و کم آبی
 مقاومت در مقابل خوابیدگی و سبزینگی
 مقاومت در مقابل بیماری ها
 مقاومت در مقابل حشرات و آفات
 کیفیت دانه ها : مقدار کم تانن، بافت و رنگ دانه ها، مقدار نشاسته، کیفیت بهداشتی؟ دانه
 کیفیت علوفه: ارزش غذایی، قابلیت هضم، خاصیت BmR (ارزش انرژتیک مشابه ذرت)، میزان مواد قندی

سورگوم ستارهدار را انتخابکنید دارای کیفیت دانهای هست که فراتر از استانداردهاست

  • حداقل ظرفیت جوانهزنی 80 درصد خالص بذرها (در اتحادیهی اروپا 90 درصد)
  • حداکثررطوبت 14 درصد وزن
  • حداقل خلوص ویژه 98 درصد وزن (در اتحادیهی اروپا 99 درصد)

این استانداردهای سخت و حداقلی همچنین برای بذرهای اصیل و الیت نیز وجود برنج دارد.

سورگوم ستارهدار را انتخاب کنید پرمحصول، پرسود و مقاوم است

از متخصصین اصلاح نژاد اروپایی که بیش از سی سال است با تلاش خود سورگوم با کیفیت عالی تولید میکنند که در طی این سی سال به صورت مرتب محصولدهی آن افزایش یافته است، تشکر میکنیم.

چرا؟

زیرا سورگوم ستارهدار به دلیل پاسخگویی مناسب به تمامی شرایط مورد نیاز تولید کنندگان خوراک دام بزرگ و نیز در عین حال به دلیل محصولدهی بالا مورد انتخاب تولید کنندگان بوده و آنها را برای کشت آن ترغیب میکند و نیز از سوی دیگر تهیه وتدارک آن را نیز سهل و آسان کرده است.

از سال 1990 به بعد، محصو لدهی تولیدشده توسط ژنتیک هیبرید زودرس و نیمه زودرس اروپایی به شکل افزایش یک درصدی هر ساله بوده است.
*نمونه فرانسه، منبع: آروالیس 2015 ARVALIS

جوابگویی تمام احتیاجات با ارقام اروپایی

کاتالوگ ارقام اروپایی (عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا) بسیار متنوع است. این تنوع ارقام برای سورگوم دانه ای، سورگوم علوفه ای و همچنین در خصوص استفاده های ممکن دیگر از سورگوم، موجود می باشد.

  • UE
  • بیش از 400 رقم ثبت شده
  • دانه ای و علوفه ای 95% هیبریدی و 54% OP از 2011 به بعد
  • خارج از l'UE
  • حدود 400 رقم ثبت شده
  • دانه ای و علوفه ای OP از 2014 به بعد با ارقام هیبریدی زودرس با تولید بالا مناسب در شرایط آب و هوایی خشک با اختلاف دمایی زیاد

همانگونه که در آمار و نتایج زیر نیز دیده میشود، از سی سال پیش تا کنون در سورگوم اروپایی تانن مشاهده نشده است.

در این نمودار هر نقطه معادل یک بخش از سورگوم اروپاست (سورگومهای سالهای 1980 تا 1982 با رنگ آبی، سورگومهای سالهای 1989 تا 1991 به رنگ قرمز و سورگومهای سال 2010 به رنگ سبز نشان داده شدهاند).

دو نتیجه از این موضوع گرفته میشود:

• میزان انرژی سورگوم با غنای تانن موجودارتباطمستحکمیدارد.

• از اواخر دههی 1980 تا کنون در سورگوماروپاییتاننمشاهدهنشده است.

تانن چیست؟

تاننها (متراکم) پلیفنولهای با ریشهی گیاهی هستند که گیاه از آنها به عنوان ابزار دفاعی شیمیایی در مقابل پاتوژنها و گیاهخواران استفاده میکند و مستعد این هستند که پروتئینهایی که برای آنزیمها کمپلکسهای مقاوم ایجاد میکنند

را از بین ببرند.

سورگوم ستارهدار را انتخاب کنید، بدون تانن است

سورگومبهعنوانگیاهیشناختهمیشودکهحاوی میزانبالاییتانناستکهدرخصوصحیوانات تکمعده،وجودتانندرخوراکآنهامنجربه تشکیلفاکتورآنتینوتریسونال(ضدتغذیهای) میگردد که این امر تصور موجود از سورگوم را خدشهدارمیکند.باتلاشهای30سالهیمتخصصین اصلاحنژاداروپا،سورگوماروپاییفاقدتانناست. علاوه بر این، رنگ سورگوم هر چه که باشد این امر در خصوصسورگوماروپاییصدقمیکند.برایاینکه یکگونهدرکاتالوگاروپاثبتشودبایدمیزانتانن آناز0.3درصدکمترباشد.درحقیقتاینمیزانبه عنوان”بدونتانن”موردپذیرشقرارگرفتهاستچرا که در این حالت مقدار تانن تا حدی کم است که بر کیفیتخوراکهیچتأثیرینمیگذارد.

گونه‌های سورگومی که در اروپا تولید می‌شوند بدون تانن هستند.

الکساندر کالندرو (Alexandre Calendreau) در شرکت IDENA
که در زمینه‌ی توسعه و بهبود خوراک دام فعالیت می‌کند، به عنوان مدیر واحد فرمولاسیون مشغول به کار است، چنین می‌گوید: “اگر که سورگوم دیگر تنها و تنها به عنوان خوراک دام‌های بزرگ استفاده نمی‌شود به این دلیل است که در سایه‌ی فعالیت اصلاح نژاد انجام‌شده در اروپا، پیش‌داوری‌های نامعتبر از میان رفته است”.

سورگوم ستارهدار را ترجیح دهید

درمقابلمایکوتوکسینهاکمترحساسبودهواز سویدیگردرمقابلOGMهاحساسنیست. سورگومدرمقابلورودقارچهاییمثلفوساریوممقاوم بودهوتحتتأثیرحملهیحشراتسوراخکنندهقرار نمیگیرد.علاوهبراینازآنجاییکهپانیکولودانههادر هوای آزاد قرار میگیرند بذر به سرعت خشک شده و بدینوسیلهجایگیریقارچهابهمیزانزیادیکاهش مییابد. درسایهاینویژگیهاسورگومدرمقابلمایکوتوکسین محافظتمیشود.علاوهبراینتحتتأثیرOGMها قرارنمیگیرد.

*در کنار این موارد باید در مورد برداشت سورگوم بلافاصله پس از رسیدن آن دقت شود، چرا که اگر برداشت محصول با فاصلهی زیاد از رسیدن آن صورت گیرد، مایکوتوکسین ها به میزان زیادی پیشروی میکنند.

سورگوم تنها دانهی شناختهشده در میان حبوبات است که در

تگومنتهایاش نشاسته وجود دارد.

(برای گونههای با پریکارپ ضخیم)

تولیدکنندگان سورگوم دلایل آن را توضیح می‌دهند

بازده بالا و محصول‌دهی خوب، تنوع گونه‌ای، صرفه‌جویی در مواد اولیه‌ی مورد نیاز، کیفیت ژنتیک آن، زودرسی، سهولت تولید و پرورش…. چهار مزرعه‌دار و کشاورز نظرات خود را در خصوص ویژگی‌های بارز سورگوم با ما در میان گذاشتند:

خواص بیشتر

تولید و راندمــان سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است

حفاظت از محیط زیست سورگوم مطمئن استسورگوم آینده است