موارد استفاده سورگوم
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

سورگوم پنجمین غله کشت شده در دنیا

بیش از 60 میلیون هکتار اراضی جهان تحت کشت سورگوم می باشد. 40 % تولید آن برای خوراک انسانی بویژه در آسیا و آفریقا مصرف می شود. به این منظور سورگوم را به صورت دانه یا آرد (بدون گلوتن) و یا بعد از تبدیل به صورت مواد قندی، مالت یا تخمیر شده استفاده می کنند. 45-40% کل تولید سورگوم به مصــــرف خوراک دام می رسد (بصورت سیلــــویی، دانه ای و یا مراتع جهت چرای مستقیم). تجارت سورگوم (صادرات یا واردات) در جهان معادل 7-6 میلیون تن است. بزرگترین صادرکنندگان امریکا، استرالیا و آرژانتین و وارد کنندگان اصلی چین ، ژاپن، مکزیک و اروپا می باشند.

تولید سورگوم در اروپا در حال افزایش است

در اروپا همهساله تعداد کشاورزانی که سورگوم پرورش میدهند در حال افزایش است. این محصول در عین حالی که برایشان تنوع محصولی ایجاد میکند در برابر تغییرات آب و هوایی نیز پاسخ کشاورزی مناسبی ایجاد کرده است (فراموش نکنیم که 85 درصد از سطح زیر کشت کشاورزی این محصول نیاز به آبیاری ندارد!) . واقعیت قانعکنندهی دیگر این که : محصولدهی در سایهی سورگوم ستارهدار افزایش یافته است.
مزرعهها توسعه پیدا میکنند و ذخایر مطمئنترمیشوند. در سال 2019 برای دومین سال پی در پی سطح زیر کشت سورگوم در اروپا به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا، در مقایسه با سال قبل، این افزایش به طور متوسط 10 درصد بوده است که البته این میزان رشد نسبت به هرکشور متفاوت است ( در ایتالیا 9 درصد افزایش ، در فرانسه 14 درصد، در رومانی 18 درصد، در اتریش بیش از 30 درصد ، در مجارستان بیش از 50 درصد …). در اوکراین سطح زیر کشت 25 درصد افزایش یافته است.
به ویژه در اروپای مرکزی و اروپای شرقی افزایش سطح زیر کشت و نیز محصولدهی بالا منجر به دستیابی به تولید 1.3 میلیون تن شده است ( 28 کشور عضو اتحادیهی اروپا به علاوه اوکراین و روسیه)، که این میزان در مقایسه با برداشت قبلی به معنای تولید بیشتر است.

استفاده از سورگوم

مشخصات

سورگوم با قدکوتاه برای تولید دانه

موارد استفاده

 • خوراک دام: طیور-نشخوارکنندگان
 • خوراک انسان: آرد بدون گلوتن برای اشخاصی که به این ماده حساسیت دارند
 • اتانول : سوخت خودرو

سیلویی و دانه ای

مشخصات

 • سورگوم قدبلند با ارزش غذایی مناسب

موارد استفاده

 • خوراک دام
 • استفاده صنعتی : برای تولید اتانول یا بیوگاز

موارد استفاده از صنعت

مشخصات

 • سورگوم قدبلند با تولید بالا ولی هضم متوسط یا پایین

موارد استفاده

 • استفاده صنعتی : برای تولید اتانول یا بیوگاز

مشخصات

 • 2 نوع : سودان گراس و هیبریدی سودان گراس سورگوم بیکلر 2 تا 4 چین

موارد استفاده

 • خوراک دام
 • پوشش خاک و کاهش فرسایش

سخنرانی

سورگوم بولونیا تمامی بازارها را هدف گرفته است.

90 درصد از سورگوم ایتالیایی در منطقه‌ی بولونیا واقع در شمال ایتالیا تولید می‌شود. علاوه بر تولیدکنندگان پرانگیزه، بسیاری از توزیع‌کنندگان مشتاق و مدیران علاقه‌مند سورگوم را به عنوان محصولی با مزایای فراوان برای تولید اصلی پذیرفته‌اند. شرکت Venturoli ، توزیع‌کننده‌ی بذر سورگوم…

خواص بیشتر

استفاده های جدید غذایی سورگوم مطمئن استسورگوم آینده است

خوراک دام سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است

Sorgho fourrage