Соргото има сериозни предимства за метанизиране

 

Благодарение на генетичното разнообразие и европейската селекция, сега има много сортове сорго с висок добив на биомаса: фуражно сорго за еднократно събиране, захарно сорго и сорго за биомаса. Освен това отглеждането на сорго, предназначено за метанизиране, не е в конкуренция с произвеждането на храни за селското стопанство, тъй като соргото за биомаса е сред междинните култури за енергийни цели, които се отглеждат между две култури, когато полетата са свободни. Искате ли да научите повече за предимствата на метанизирането на сорго?

Защо соргото има бъдеще в метанизирането?

  1. Изправени пред глобалното затопляне възобновяемите енергийни източници са от съществено значение: те правят възможно частичното избягване на изкопаемите горива, които отделят високи емисии на парникови газове (ПГ).
  2. Европейските органи подкрепят развитието на възобновяемите енергии, което е гаранция за рентабилност и устойчивост на метанизаторите в експлоатация или в процес на инсталиране.
  3. Освен доброто енергийно съотношение, метанизирането предлага предимствата на краткия цикъл на производство и по този начин отговаря на високите обществени очаквания.
  4. Проучват се нови перспективи за използване на тази възобновяема енергия, като тригенерация и производство на метаново гориво.

 

Метанизирането е технология, базирана на разграждането на органична материя от микроорганизми в контролирана анаеробна среда. Това разграждане води до производството на биогаз и биомаса:

Какво е биогаз? Биогазът е газова смес, наситена с вода, напускаща биореактора и чийто състав основно е метан CH4 (50 до 70%) и въглероден диоксид (20 до 50%). Биогазът има по-ниска калоричност – от 5 до 7 kWh/Nm3. Тази възобновяема енергия може да се използва в две основни форми: изгаряне за производство на електрическа и топлинна енергия, производство на гориво, инжектиране в газовата мрежа след пречистване.

 


Какво е биогаз? 
Дигестатът е мокър страничен продукт, богат на частично стабилизирана органична материя. Най-често се използва като тор в самата ферма, в която е изградена инсталацията за биогаз.

 

Le guide des débouchés industriels

 

Download the Bioenergy review