کنترل علف های هرز برای سورگوم؛ مبارزه با علف های هرز جوان

امروزه که تنوع محلول‌های شیمیایی رو به کاهش است، جداسازی علف‌های هرز از سورگوم نیز پیچیده تر می‌شود. استراتژی اتخاذ شده چالش مبارزه با علف‌های هرز جوان است؛ کنترل مکانیکی علف‌های هرز را نیز نباید فراموش کرد.

در فرانسه در بهار 2024 سورگوم S-metachlor برای آخرین بار در کنترل علف‌های هرز استفاده خواهد شد. در واقع از 20 اکتبر 2024، استفاده از این مولکول برای این منظور دیگر ممکن نخواهد بود. هنوز تصمیمی برای تمدید مجوز استفاده از این ماده فعال در سطح اروپا گرفته نشده است. با این حال، تولید کنندگان سورگوم باید از محلول های شیمیایی که تعداد آنها در حال کاهش است، استفاده کنند.

قبل یا بعد؟ همه چیز به پوشش گیاهی موجود بستگی دارد

سورگوم گیاهی است که به ویژه به مبارزه زودهنگام با علف‌های هرز و مخصوصا علف‌های تابستانی حساس است. مطلع بودن از تاریخچه مزارع به شما امکان می‌دهد تا اولویت‌های مربوط به علف‌های هرز را شناسایی کنید. مداخله پس از کاشت عمدتاً گیاهان علفی را هدف قرار می‌دهد. در این مرحله تعداد راه حل ها محدود است و عمدتاً مبتنی بر Alcance Sync Tec و Calliprime Xtra است. برای جلوگیری از خطر (فیتوتوکسیسیته) سمیت گیاهی، باید از مرحله 3 برگی سورگوم و برای اثربخشی بیشتر از محصولات ویژه از خانواده “کلر” برای مبارزه با علف‌های هرز بسیار جوان استفاده شود.

اعمال زودهنگام پس از رویش، در مرحله 3 برگی سورگوم عمدتاً علف‌های هرز را با استفاده از کلرواستامید (Isard، Dual GS یا Juan) هدف قرار می دهد. ترکیبی از آنتی دیکوتیلدون امکان گسترش طیف اثر را بیشتر می‌کند. در نهایت، محلول‌های نجات را می توان در مرحله 4 تا 8 برگی سورگوم برای هدف قرار دادن گیاهان دو لپه ای و/یا چند ساله مورد استفاده قرار داد.

وجین مکانیکی را فراموش نکنیم

استفاده از ابزارهای مکانیکی در کشت سورگوم مناسب است و مکمل موثری برای محلول‌های شیمیایی می‌باشد. در واقع چند روز پس از کاشت می توان از هارو زنجیری یا بیل چرخان استفاده کرد. بعد از دوره 3 برگی می توان یک یا چند دوره وجین انجام داد. هدف در اینجا مداخله در شرایط “خشک” برای محدود کردن رشد مجدد است.

ادامه دهیم ؟

کنگره‌ی سورگوم اروپا

سورگوم انتخاب را به شما واگذار می کند