نرخ رشد مساحت مراکز تکثیر بذر سورگوم در اروپا طی سال جاری بیش از 58 درصد است.

 

سطح زیر کشت سورگوم دانه‌ای و سورگوم خوراک دام در اروپا در حال افزایش است. از آنجاییکه تنوع گونه‌ای فاکتور تعیین‌کننده‌ی موفقیت است، بر تعداد تولیدکنندگانی که مایل به استفاده از سورگوم ستاره‌دار هستند روز به روز افزوده می‌شود: هیبریدهای توصیه‌شده از طرف تولیدکنندگان بذر اروپا.

 

با هدف تأمین نیازهای بازار، در 28 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، سطح زیر کشت اختصاص یافته برای تولید بذر نیز در حال افزایش است: در سال کشاورزی 2021-2020 نسبت به سال کشاورزی 2020-2019 با فزایش 58 درصدی از 1080 هکتار به 1705 هکتار رسیده است و این در حالی است که در سال کشاورزی 2017-2016 این رقم 445 هکتار بوده است!

افزایش مساحت مراکز تکثیر بذر سورگوم در اتحادیه‌ی اروپا

کشورهای پیشتاز اروپا در تولید سورگوم

 برای فصل کشت 2020، حجم بذر هیبرید موجود در اروپا 454،000 دُز شده است (یعنی در مقایسه با سال قبل نزدیک به 9 درصد کاهش مشاهده می‌شود). در عین حال میزان تقاضا در بازار اتحادیه‌ی اروپا 325،000 دُز شده و صادرات به کشورهای ثالث 51 درصد افزایش داشته است (برای کشت 2020 مقدار 65،000 دُز صادر شده است). تولید کنندگان بذر در اروپا به دلیل توانایی‌ها و پویایی فعالیت‌هایشان امکان پاسخگویی به این تقاضاها و نیاز را دارا هستند.

در پیوستگی با پویایی ساختاری تقاضا، کمبود محصول موجود در انبار به صورت طبیعی تولیدکنندگان بذر را به افازایش قابل توجه سطح زیر کشت برای تولید سوق داده است. با افزایشی 58 درصدی (بر اساس تحقیق جدیدی که صورت گرفته، 1705 هکتار)، انبارها دوباره تأمین شده و به وضعیتی درآمده‌اند که پاسخگوی افزایش تقاضای سال آینده باشند. لازم به ذکر است که فرانسه (با 895 هکتار و رشد 70 درصدی) و مجارستان (با 585 هکتار و رشد 53 درصدی) مهم‌ترین و عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده هستند.

ادامه دهیم ؟

گونه‌های سورگومی که در اروپا تولید می‌شوند بدون تانن هستند.

تومای(Toomai) هم سالم و هم بسیار لذیذ است.