معرفی

سورگوم ای دی : به طرف یک سازمان دهی اروپایی وزنجیره ای سورگوم

ترویج سورگوم و ژنتیک هیبریدی برای استفاده های مختلف ( سورگوم دانه ای برای تغذیه انسانی و حیوانی ٬ سورگوم علوفه ای ٬ سورگوم برای تولید انرژی و استفاده های غیر غذایی ) نظر تمای فعالان زنجیره تولید سورگوم است.

برای این کار سازمان اروپایی سورگوم تاسیس شده است.

 مجمع موسسان در دفتر مرکزی کوپا کوژکا در بروکسل سه شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ تشکیل شد و به این ترتیب انجمن اروپایی سورگوم با نام سورگوم ای دی ( سورگوم توسعه بین المللی ) تاسیس شد.

 

این مجمع از چندین سازمان و شرکت اروپایی ( اتحادیه اروپا و اروپای شرقی ) که در تمامی بخش های زنجیره تولید و تبدیل سورگوم فعالیت دارند تشکیل شده بود و هدف مشترک انها توسعه تولید سورگوم ( دانهای ٬علوفه ای ٬ انرژی ) و ژنتیک هیبریدی با اجرای برنامه زیر میباشد:

نمایندگی و دفاع از منافع زنجیره تولید سورگوم نزد مسولین اتحادیه اروپا و دیگر کشورها –
اقدامات لازم  برای ترویج کشت سورگوم از طریق اثبات خواص قنی واقتصادی تولید سورگوم – 
معرفی و ترویج استفاده های مختلف سورگوم در تغذیه ( انسانی و حیوانی ) و مصارف غیر غذایی – 
گرد هم ایی و اتحاد تمامی فعالان زنجیره تولید و تولید زیر یک پرچم برای اقدامات پویا و پایدار –

پس از  رای متفق القول تمامی اعزای مجمع موسسان در مورد اساسنامه و اهداف این انجمن جدید در تاریخ ۲۶ سپتامبر٬ مسولین سیاسی و اقتصادی اروپایی و همچنین کمیسییون اتحادیه اروپا طرقرداری خود را اعلام کردند. اقای میشل دانتن از پارلمان اروپا ٬ اقای پیر باسکومدیر کل در وزارت کشاورزی ٬ اقای ماکس شولمان از اتحادیه کشاورزی اروپا کوپا کوژکا٬ اقای دانیل پیروب از CEPM اتحادیه تولید کنندگان اروپایی ذرت٬ نمایندگان ELO و ESA مدرسه عالی کشاورزی در فرانسه وFEFAC اتحادیه تولید کنندگان اروپایی خوراک دام و طیور…. از تاسیس این سازمان جدید با نام سورگوم ای دی و اهداف ان پشتیبانی کردند.

Organisations européennes


Organisations nationales


Entreprises


Invités permanents