علف زدایی را با موفقیت انجام دهیم

علف زدایی را با موفقیت انجام دهیم

کشت سورگوم به رقابت با علف های هرز زود رس حساس است و بنابراین علف زدایی موفق کلید برداشت محصول خوب  است

کنترل گندمیان تابستانی مشکل اصلی علف زدایی در کشت سورگوم است.

در مرحله اول کاشت باید روی زمین تمیز و پاکیزه انجام شود و قطعاتی که گندمیان تابستانی در انها  حضور مهمی دارند ( سورگوم ALEP و MILLET PANIC FAUX) باید از گردونه تولید خارج شوند چون علف های نام برده را نمی نوان از طریق استفاده ار مواد شیمیایی از بین برد.

سورگوم گیاهی است که هنگام کاشت نیاز به توجه بخصوص دارد. یکی از نکات هايز اهمیت جوانه زدن سریع و یکپارچه است که کمک به کنترل علف های هرز و رقابت با گندمیان تابستانی می کند. بسیار مهم است که بستر کاشت به نحو احسن اماده سازی شود و کاشت باید بطوری انجام شود که تماس یذر با خاک بهینه باشد. یکی دیگر از نکاتی که باید رعایت شود حرات خاک هنگام کاشت است و می بایستی بالای ۱۲ درجه سانتیگراد باشد. در صورت لزوم خاکک راباید گرم کرد. بذر باید دز عمق ۳ تا ۴ سانتیمتر کاشته شود که از اثرات سوء سموم در امان باشد بخصوص ضد گندمیان ریشه ای که قبل از یک دوران بارندگی استفاده می شوند.

راهبرد های مختلف علف زدایی و زمانهای اجرا انها

علف  کشهای قابل استفاده در کشت سورگوم و طبقه بندی انها

راهبرد های  علف زدایی از یک منطقه به منطفه دیگر تغییر میکند و بستگی به راه حل های موجود در انجا است.

در کشورهایی که استفاده CONCEPIII در تولید بذرمجاز است ( پادزهرS METOLACHLORINE) میتوان از متو لا کلورین در مرحله قبل از رویش استفاده کرد. در جاهایی که CONCEPIII  مجاز نیست متو لا کلورین را در مرحله سه برگی باید استفاده کرد.

توصیه های تخصصی برای پاکسازی موفق علف های هرز .

ساندارین ولان، یکی از مهندسان موسسه گیاهی آروالیس (Arvalis) درعرض ۳دقیقه در رابطه با موضوعاتی نظیر تهدیدها، روشها، قبل / بعد از رشد، کج بیل زدن و حسن انتخاببه شما توصیه های عملی ارائه خواهد کرد.

برای  کسب موفقیت٬ بسیار مهم است که علف زدایی گندمیان که رویش کرد ه ا ند قبل از مرحله ۲ تا ۳ برگی انجام شود. این نوع طرز کار را می توان برای از بین بردن دولپه ای ها انجام داد. در اینجا باید دانست که رطوبت  سطح خاک هنگام سمپاچی و روز های بعد از ان در موفقیت علف  زدایی بسیار تاثیر گذار است. بخصوص در مواردی که از علف کشهایی استفاده میشود که از طریق ریشه جذب میشوند. بهترین زمان انجام سم پاچی در مرحله ۳ برگی سورگوم است و در این موقعیت سموم به خوبی علوفه و محصول را از یکدیگر متمایز میکندو اثر خود را روی علف های هرز متمرکز می کند.

در اینجا بیشتر بدنبال حذف دولپه ای ها هستیم چه از نوع سالانه باشند چه از نوع همیشگی و برای کسب موفقیت نیاز یه رویش گروهی علوفه داریم و علف ها هرز سالانه باید بین مرحله  جوانه زنی و ۴ برگی باشند.

  علف زدایی مکانیکی یا دستی در کشت سورگوم امکان پذیر است

استفاده از علف زدایی مکانیکی یا دستی برای تکمیل علف زدایی شیمیایی  رشد علف های هرز را بهتر و مطمین تر کنترل میکند. پس از کاشت میتوان با استفاده از کولتیوانور یا ابزاری مشابه  خاک را برگرداند و در این صورت می بایستی اطمینان حاصل کرد که بذور در عمق بیشتر از معمول کاشته شده اند .

یک یا چند بار٬  برگردان سطحی خاک همراه با درست کردن پشته های خاکی در مرحله چند برگی سورگوم را می توان انجام داد