سورگوم علوفه ای

سورگوم علوفه ای 

واريته‭ ‬هاي‭ ‬سورگوم‭ ‬علوفه‭ ‬اي‭ ‬

واریته های ژنتیکی بسیار متنوعی در سورگوم علوفه ای وجود دارند. برخی از این واریته ها تنها یک بار قابل برداشت هستند که  به اصطلاح سورگومهای “تک برداشت” نامیده میشوند. این گونه ها به 140-100 روز رشد نیاز دارند. برخی از واریته های دیگر معمولا از طریق  چیدن و یا چراندن بر روی آنها چندین بار برداشت میشوند که اولین برداشت آنها 60-45 روز بعد از کاشت اولیه است؛ این گونه ها “چند برداشت” نام میگیرند. سطوح زیر کشت در سورگوم علوفه ای به میزان 40 هزارهکتار در اروپا و 110 هزار هکتار در اوکراین و روسیه تخمین زده شده است.

قاله یا مدرک را بطور کامل دانلود کنید