تولید 5.62 تُن در هکتار در سال 2020 در اروپا

 

سطح زیر کشت سورگوم در اتحادیه‌ی اروپا طی سال 2020 رشد 18 درصدی داشته است: افزایش 20 درصدی برای سطح زیر کشت سورگوم دانه‌ای و رشد 12 درصدی برای سطح زیر کشت سورگوم خوراک دام. در اروپای شرقی همچنان یک افزایش جدی قابل مشاهده است (روسیه و اوکراین). در واقع، رشد تمایل تولیدکنندگان برای استفاده از این محصول که برتری و ویژگی جدی و قابل توجهی در رابطه با مقاومت در برابر ریسک‌های شرایط اقلیمی و آب و هوایی را دارد، به اثبات رسیده است. میزان سالانه‌ی محصول‌دهی سورگوم دانه‌ای نیز مؤیّد همین موضوع است: علیرغم وجود تفاوت‌های آشکار در رابطه با میانگین تولید، با میزان میانگین تولید 5.62 تُن در هکتار، در وضعیت کلی این مقدار رو به افزایش است.
تولید کشورهای ایتالیا، اتریش، مجارستان و اسپانیا هم نسبت به سال 2019 و هم در مقایسه با میانگین تولید 5 ساله افزایش چشمگیری داشته است. در خصوص فرانسه با میانگین تولید 5.06 تن در هکتار، این موضوع قابل توجه است که تولید فرانسه متأثّر از یک خشکسالی جدی، کمی نسبت به میانگین تولید 5 ساله کاهش داشته است. کشورهای اوکراین با کاهش 27 درصدی، رومانی با کاهش 30 درصدی و بلغارستان با کاهش 8 درصدی، کاهش قابل توجهی در تولید را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی تأثیر خشکسالی بر کشورهای حوزه‌ی دریای سیاه است.

رشد محصول‌دهی سورگوم دانه‌ای (تُن در هکتار)

منبع: Eurostat ، USDA ، FAO Stat ، Rosstat ، ارقام تخمینی برای کشورهای روسیه و مولداوی در سال 2020

ادامه دهیم ؟

کنفرانس‌های سورگوم در پاییز 2020

علیرغم تغییرات متعدد، تولید سورگوم در روسیه منبع انگیزه‌ برای برخی از تولیدکنندگان است.