تولید بذر بیشتر در سال 2021

 

تولید سورگوم در اروپا به طور مستمر در حال افزایش بوده و این امر باعث شده تا بازار بذر به شکل ساختاری پویاتر شود. طی فصل تولید 2020-2019 محدودیت‌های عرضه‌ی بذر در بعضی مقاطع، گسترش و افزایش تولید را تحت تأثیر قرار داده و عامل مؤثری بوده است. به همین دلیل در فصل تولید 2021-2020 تولیدکنندگان بذر اراضی و مراکز تکثیر بذر را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. در رابطه با این حجم از افزایش چنین تخمین زده می‌شود که تا حدود 59 درصد آن در اروپا بوده است. به غیر از ایتالیا که 5 درصد از مراکز تکثیر را داراست، افزایش اراضی و مراکز تکثیر در کلیه‌ی کشورهای عمده‌ی تولیدکننده‌ی بذر در اروپا مشاهده شده است: فرانسه (52 درصد مراکز تکثیر)، مجارستان (33 درصد مراکز تکثیر) و اسپانیا (10 درصد مراکز تکثیر). البته لازم به ذکر اینکه برای تخمین حجم افزایش تولید در نتیجه‌ی رشد مراکز تکثیر نیاز به زمان بیشتری است اما می‌توان پیش‌بینی کرد که عرضه‌ی بذر سورگوم برای کشت 2021 به میزان چشمگیری افزایش خواهد داشت.


رشد مراکز تکثیر بذر سورگوم در اتحادیه‌ی اروپا


+%59 :اروپا
+% 74 :فرانسه
+%57 :مجارستان
+%76 :اسپانیا

ادامه دهیم ؟

شناسایی محل وجود علف هرز تاتوره (داتورا) در مزارع سورگوم

سمینارها و نمایشگاه‌های اینترنتی: شرکت Sorghum ID گردهمایی‌ها را ادامه می‌دهد