اگر محاسبات درست انجام شود، سورگوم ﴿ذرت خوشه ای﴾ فرصتی به جا و مناسب است.

فابیان کولتی کشاورز ایتالیایی، پس ازتغییرو تبدیل نحوه کار خود به تولید ارگانیک، در سال ۲۰۱۷، کشت سورگوم (ذرت خوشه ای) را پیش گرفت . وی پس از دو بار برداشت، نتیجه حاصله را از لحاظ بازده و سودآوری قانع کننده یافت.

 

ادامه دهیم ؟

توصیه های تخصصی برای پاکسازی موفق علف های هرز .

مزایای سورگوم (ذرت خوشه ای) دانه ای در خوراک حیوانات تک معده ای.