اروپا از سال 2021 تا سال 2023 از سورگوم و ذرت حمایت خواهد کرد

 

 

کمپین‌های تشویقی که با پیشرویی FNPSMS (فرانسه) و PZPK (لهستان) آغاز شده‌اند، مزایای تولید ذرت و سورگوم و ویژگی‌های تکمیل‌کننده‌ی زراعی آن‌ها را معرفی خواهد کرد. همچنین معرفی کیفیت ژنتیکی بذرهای ذرت و سورگوم اروپایی از دیگر اهداف این کمپین‌ها است.

این برنامه‌ها متناسب با کشورهای مختلف در اشکال متنوعی به اجرا در خواهند آمد:

  • در اسپانیا، فرانسه و ایتالیا تولید و ژنتیک سورگوم و ذرت مورد تشویق قرار خواهد گرفت.
  • در آلمان و لهستان تولید و ژنتیک ذرت مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
  • در رومانی و بلغارستان تولید و ژنتیک سورگوم و ذرت به عنوان اولویت مطرح خواهد شد.

ادامه دهیم ؟

علیرغم تغییرات متعدد، تولید سورگوم در روسیه منبع انگیزه‌ برای برخی از تولیدکنندگان است.

تولید 5.62 تُن در هکتار در سال 2020 در اروپا