آیا اطلاعی از آناتومی دانه‌ی سورگوم دارید؟

 

دانه‌ی سورگوم گرد و تیز است. تنوع فراوانی بر اساس رنگ و اندازه دارد (قطر آن بین 4 تا 8 میلیمتر است). وزن دانه‌ای آن (وزن هزار دانه) بین 6 تا 70 گرم متغیر است. 

دانه‌ی غله (کاریوپس)

 بذر

بذر در قسمت پشت و داخلی دانه قرار دارد.
حاوی لیپیدها (اسیدهای چرب غیراشباع)، ویتامین B، پروتئین‌هایی با ساختار مولکولی سبک و مواد معدنی می‌باشد.

1 •  ریشه‌چه (رادیکال)
2 •  اسکوتلوم
3 •  جوانه (گمول)

 


 آلبومین

آلبومین و یا آندوسپرم 75 الی 85 درصد دانه را تشکیل می‌دهد. آلبومین در اصل مخزن دانه است. لایه‌ی آلورون به میزان زیادی حاوی پروتئین (مواد پروتئینی، آنزیم‌ها)، مواد معدنی (حاوی فیتین)، لیپید (اسفروزوم) است.آلبومین‌های شفاف و آردی غشاء بیرونی مخزن نشاسته و پروتئین هستند.

4 • آلبومین خارجی پریکارپ
5 • آلبومین شفاف
6 • آلبومین آردی
7 • لایه‌ی آلورون


 غلاف (تگومنت)


تگومنت‌ها 4 تا 8 درصد دانه را تشکیل می‌دهند. حاوی فیبرهای دانه از قبیل نیم‌سلولز با ویژگی پریکارپ و نشاسته می‌باشد. همچنین غلاف بذر حاوی پلی‌فنول‌ها با تأثیر آنتی‌اکسیدانی می‌باشد که در میان حبوبات نادر است.

8 •  غلاف بذر
9 •  پریکارپ

ادامه دهیم ؟

جلسات و کنفرانس‌های با موضوع سورگوم ادامه دارد.

سورگوم و گرمایش کره‌ی زمین در صدر اخبار