5,62 тона/хектар в Европа през 2020 г.

 

В границите на ЕС засетите със сорго площи са се увеличили с 18% през 2020 : + 20% по отношение на сорго за зърно и + 12% – на фуражно сорго. Тенденция за увеличаване се наблюдава и в държавите от Източна Европа (Русия, Украйна). Това е доказателство за нарастващия интерес на производителите към тази култура, чиято устойчивост на метеорологични рискове е реално предимство. Добивите на соргото за зърно през тази година свидетелстват за това – със средно производство от 5, 62 тона/хектар те бележат общ растеж, като зад тази средна стойност се крият големи разлики по места.

Добивите в Италия, Австрия, Унгария и Испания отбелязват сериозно увеличение в сравнение с 2019 г. и със средните стойности за последните 5 години. Със среден добив от 5,06 тона/хектар Франция бележи лек спад в сравнение със средните стойности през последните 5 години заради голямото засушаване. Страните от басейна на Черно море също бяха засегнати от сушата тази година, като спадът на добивите бе значителен в Украйна (-27%), Румъния (-30%) и България (-8%)

Еволюция на добивите на сорго за зърно (в тонове на хектар)

Източник : Eurostat, USDA, FAO Stat, Rosstat, Estimation 2020 за Русия и Молдова

Искате ли да продължите?

Конференции с участието на Sorghum ID през есента на 2020 г.

Макар да е нестабилно, производството на сорго в Русия е мотивиращо за някои фермери.