تعاونی آرتریس از دهه 80 میلادی از سورگوم استفاده می‌کند.

میگل لاردو، مدیر بازار حیوانات تک معده‌ای آرتریس

سورگوم تقریباً 3000 تن از ماده اولیه 17/18000 تن خوراک فرآوری نشده تولید شده در بازار حیوانات تک معده‌ای را تشکیل می‌دهد.

ادامه دهیم ؟

11% پروتئین !!!

323 یورو برای هر هکتار، هزینه‌ی تولید سورگوم در هر هکتار در کشور فرانسه است