323 یورو برای هر هکتار، هزینه‌ی تولید سورگوم در هر هکتار در کشور فرانسه است

 

سورگوم محصولی است که با نیاز کم به آب و مواد اولیه‌ (کود و سموم) مشهور است و این موضوع در هزینه‌های تولید خود را نشان می‌دهد.

محصول‌دهی و سودآوری سورگوم را بررسی کنید

بر اساس تحقیق جدیدی که در میان تولیدکنندگان فرانسوی صورت گرفته است، محصول‌دهی سورگوم یکی از سه دلیل اصلی کاشت آن توسط این کشاورزان است.
هزینه‌های پایین و قابل کنترل تولید.
در شرایط تولید فرانسه، به طور متوسط برای هر هکتار 323 یورو هزینه‌های تولید پیش‌بینی می‌شود: 115 یورو در هکتار برای بذر مورد نیاز جهت تولید، 128 یورو در هکتار برای کود مورد نیاز و 80 یورو در هکتار برای سموم مورد نیاز تولید. میزان سود ناخالص (با در نظر گرفتن کمک‌ها) 900 یورو در هر هکتار است.

ادامه دهیم ؟

سورگوم در سرزمین آسیاب‌ها و لاله‌ها

آینده‌ی سورگوم در ترکیه