گونه‌های سورگومی که در اروپا تولید می‌شوند بدون تانن هستند.

الکساندر کالندرو (Alexandre Calendreau) در شرکت IDENA
که در زمینه‌ی توسعه و بهبود خوراک دام فعالیت می‌کند، به عنوان مدیر واحد فرمولاسیون مشغول به کار است، چنین می‌گوید: “اگر که سورگوم دیگر تنها و تنها به عنوان خوراک دام‌های بزرگ استفاده نمی‌شود به این دلیل است که در سایه‌ی فعالیت اصلاح نژاد انجام‌شده در اروپا، پیش‌داوری‌های نامعتبر از میان رفته است”.

ادامه دهیم ؟

تولیدکنندگان و صنعتگران محصول برای مصارف انسانی، لطفاً کاتالوگ سورگوم ستاره‌دار را درخواست کنید.

سورگوم اتریش رشد و توسعه‌ی خود را آغاز کرده است.