کدام شاخص‌های اقلیم کشاورزی بیشترین تأثیر را بر عملکرد سورگوم دارند؟

 

سورگوم نسبت به سایر محصولات در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم‌تر است. با این حال، ممکن است برخی رویدادهای اقلیم کشاورزی بر عملکرد آن تاثیر بگذارد. برای درک بهتر این عوامل محدودکننده و غلبه بر آنها با شیوه‌های برداشت مناسب برای تولیدکنندگان، آروالیس مطالعه گسترده‌ای را با پایگاه‌داده‌ای مبتنی بر حدود 20 سال آزمایش انجام داد. و نتایج این مطالعه در کنگره جهانی سورگوم در ژوئن 2023 در مونپلیه ارائه گردید.

هزاران آزمایش برای درک بهتر عوامل تاثیرگذار بر سورگوم.

آروالیس، GEVES و UFS سورگوم، از طریق همکاری با شبکه آزمایش‌های مزرعه‌ای، به ارزیابی عملکرد واریته‌های سورگوم دانه‌ای در بسترهای مختلف اقلیمی کمک می‌کنند. این مطالعه طی 19 سال با میانگین 22 مکان و 95 ژنوتیپ مختلف و در یک دوره زمانی 3 تا 16 ساله در شرایط دیمی و آبی مورد بررسی قرار گرفت و امکان ایجاد یک پایگاه داده‌ای قابل توجه و قوی را فراهم کرد.

با استفاده از این پایگاه داده‌ای، مهندسان آروالیس تجزیه و تحلیل‌هایی را بر روی شاخص‌های مختلف اقلیمی کشاورزی که می تواند بر عملکرد سورگوم تأثیر بگذارد انجام دادند.

8 عامل اقلیم کشاورزی توجیه‌کننده 87.6 درصد از عملکرد سورگوم هستند

مطالعات و مشاهدات بر روی 7 مرحله کلیدی رشد سورگوم انجام شد.

برای هر یک از مراحل کلیدی چرخه و نیز برای کل چرخه حداقل 8 متغیر اقلیم کشاورزی محاسبه شد.

از مطالعات انجام گرفته چنین نتیجه گرفته می‌شود که 87/6 درصد میزان عملکرد سورگوم به این 8 متغیر اقلیم کشاورزی بستگی دارد. همچنین مشاهده می‌شود که مرتبط ترین متغیرها دمای بالا و میزان آب است.