سورگوم دانه ای

 خلاصه

دانه‭ ‬سورگوم‭ ‬ ‬بازارها

سورگوم‭ ‬پنجمين‭ ‬محصولي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬كشت‭ ‬ميشود‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬ميبليون‭ ‬هكتار‭ ‬وسعت‭ ‬دارد‭. ‬

مقاله یا مدرک را بطور کامل دانلود کنید