سورگوم تمام دنیا را به حرکت وامی‌دارد

 

دومین کنفرانس جهانی سورگوم در روزهای 5 تا 9 ژوئن 2023 در مونت‌پله برگزار گردید. بیش از 400 شرکت کننده از سراسر جهان در این کنفرانس حضور داشتند. فعالین، اقتصاددانان و دانشمندان بخش کشاورزی حاضر در کنفرانس، در طول برنامه 5 روزه با ارئه صدها سخنرانی در قالب‌های متفاوت و نظرات و پیشنهادات خود به شکلی فعال در برنامه مشارکت نمودند.

تیم Sorghum ID نقش فعالی در طول برنامه داشت. والری بروشه، دبیر کل انجمن و مدیر FNPSMS، در بسیاری از جلسات میزگردها شرکت کرد.

5 روز اختصاص داده شده به سورگوم به قدری مورد استقبال قرار گرفت که به زودی بولتن ویژه‌ای نیز به این موضوع اختصاص داده خواهد شد.