در رابطه با سورگوم قابلیت پیشرفت زیادی وجود دارد.

به عقیده‌ی مونا کاراما (Monia Caramma) از شرکت ماکارونیکوس سا (Macaronicus SA)، میزان استفاده از سورگوم در مقایسه با پتانسیل بالقوه‌ی آن در صنعت غذایی کشاورزی، ناکافی می‌باشد. دلایل این امر را ایشان برای ما توضیح خواهند داد.

ادامه دهیم ؟

اطلاعات تخصصی در خصوص آفات سورگوم

در بهار، سورگوم موضوع بحث همه‌ی حوزه‌ها بوده است