در برنامه‌های کنگره‌ی سورگوم 2021 سه دسته کارگاه پیش بینی شده است

 

کارگاه آموزشی “دام و دستاوردهای ژنتیکی” در 2 قسمت برگزار می‌شود:
– قسمت اول: پیشنهاد تنوع گونه‌ای و معرفی برنامه‌های اصلاح نژاد
– قسمت دوم: افزایش کارآیی اصلاح نژاد انواع گونه‌ها در اروپا

کارگاه “علوم و تولید کشاورزی” در 3 قسمت برگزار می‌شود:
– قسمت اول: مسیر فنی
– قسمت دوم: تولید بذر سورگوم
– قسمت سوم: نوآوری‌ها در زمینه‌ی مدیریت کشت

کارگاه “صنعت و فرآوری” در 3 قسمت برگزار می‌شود:
– سورگوم و خوراک انسانی
– سورگوم و بیوانرژی
– سورگوم و خوراک دام
برنامه‌ی کارگاه‌ها را دانلود کنید.

ادامه دهیم ؟

سورگوم برای هر چیزی مصرف دارد

آیا سورگوم محصول آینده است برای تغذیه و شرایط آب و هوایی جدید؟