تعاونی آرتریس از دهه 80 میلادی از سورگوم استفاده می‌کند.

میگل لاردو، مدیر بازار حیوانات تک معده‌ای آرتریس
سورگوم تقریباً 3000 تن از ماده اولیه 17/18000 تن خوراک فرآوری نشده تولید شده در بازار حیوانات تک معده‌ای را تشکیل می‌دهد.

ادامه دهیم ؟

تولید بذر بیشتر در سال 2021

سورگوم در ایتالیا تبدیل به کالای مهمی شده است