انتخاب نوع (واریته) مناسب سورگوم

فوریه به پایان می‌رسد، بهار نزدیک است: زمان انتخاب نوع بذر مورد نیاز برای کاشت فرا رسیده است.

انتخاب واریته‌های مورد نیاز برای تولید صحیح سورگوم، سازگاری واریته‌ها با مزارع، شرایط آب و هوایی و تاریخ کاشت، نتیجه تولید را تضمین می‌کند. مقاومت در برابر بیماری‌ها، محتوای تانن، باز بودن پانیکول… 8 معیار مورد نیاز برای سازگاری واریته با منطقه خود را بشناسید.

برای اطلاعات بیشتر