کنگره‌ی سورگوم اروپا

شرکت Sorghum ID جهت برگزاری کنگره‌ی بعدی سورگوم اروپا، کشور فرانسه و به ویژه حوزه‌ی اصلی تولید سورگوم در این کشور، یعنی منطقه‌ی تولوز را انتخاب کرده است. همانطور که در کنگره‌های قبلی نیز اتفاق افتاده است، این گردهمایی بزرگ متخصصین از چهار گوشه‌ی جهان را گرد هم خواهد آورد (محققین، تولیدکنندگان، مدیران، اقتصاددانان و …).

ادامه دهیم ؟

سطح زیر کشت در فرانسه 18 درصد افزایش یافته است.

سورگوم. سگ‌ها و گربه‌ها هم هوس خوردن آن را کرده و آن را دوست دارند!