کنفرانس جهانی بعدی سورگوم در سال 2026 در تگزاس برگزار خواهد شد

 

کنفرانس بعدی سورگوم در سپتامبر 2026 در دانشگاه فناوری تگزاس در لوبوک تگزاس با مدیریتGSA برگزار خواهد شد. جوراندیر ماکالائس رئیس انجمن جهانی سورگوم (GSA) گفت: ما می‌دانیم که این اجتماع بر روی روابطی که در مونپلیه ایجاد شده است، استوار خواهد شد و مشتاقانه منتظر فرصتی برای تداوم تقویت آن در راستای تقویت نوآوری و فرصت‌های جدید برای سورگوم هستیم.