سورگوم و تکنیک‌های پرورش نوآورانه

 

کشاورزی آینده باید مؤثر و پربازده باشد، اما در کنار این مسائل، بایستی که بتوان موضوعات اجتماعی و به ویژه محیط زیست را نیز در نظر گرفته و پاسخ‌های درخوری برای مشکلات پیدا کرد. برای این منظور، بررسی و پژوهش در خصوص شیوه‌های کاربردی و نوین پرورش ضروری می‌باشد. برای توسعه و بهبود این شیوه‌های کاربردی و در جهت کمک به مزرعه‌داران، در حال تحقیق بر روی شیوه‌های نوین هستیم. توضیحات ژان-لوک وردیه‌ر، شرکت مهندسی آروالیس مسؤول تحقیقات سورگوم فرانسه در انستیتو گیاه‌شناسی

ادامه دهیم ؟

11% پروتئین !!!

سورگوم منتظر شنیدن نظرات شماست