سورگوم انتخاب را به شما واگذار می کند

 

 

ادامه دهیم ؟

توصیه های تخصصی برای پاکسازی موفق علف های هرز .

مزایای سورگوم (ذرت خوشه ای) دانه ای در خوراک حیوانات تک معده ای.