سورگوم، فصل مشترکی برای مقابله با گرمایش جهانی

عنصری که باعث شد مارکو برگامی، کشاورز ایتالیایی به استفاده از سورگوم در خوراک حیوانات روی آورد، به دست آوردن آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی بود. اما علاوه بر این دلیل، وی محصولی پر سود با بازده بالا را کشف کرد.

ادامه دهیم ؟

سورگوم، محصولی که روز به روز بهتر می‌شود و تولید آن افزایش می‌یابد…

جلسات تخصصی شرکت Sorghum ID