تقویت روابط و ایجاد شبکه‌های جدید

سورگومID یک انجمن پویاست که تعداد اعضای آن هر سال افزایش می‌یابد. نماینده انجمن والری بروشت گفت: اعضا به طور منظم در طول جلسات موضوعی، جلسات COPIL و مجمع عمومی تبادل نظر می‌کنند، اما به دلیل مسافت، جلسات عموماً به صورت مجازی برگزار می‌شود. به همین دلیل می‌خواستیم در جریان کنفرانس جهانی مون‌پلیه، یک جلسه دوستی با اعضای خود ترتیب دهیم.

سورگوم و دوستی

سورگوم ID در 6 ژوئن همه اعضای خود را برای یک شام غیررسمی در نزدیکی محل کنفرانس گردهم آورد. طبیعتاً سورگوم در مرکز گفتگو قرار داشت. گردهمایی مذکور در تقویت روابط بین اعضا و استقبال از تازه واردان مؤثر بود.