برای سورگوم سالی خوب در 2020 را آرزو می‌کنیم.

ادامه دهیم ؟

مقدار مصرف سورگوم در اسپانیا از سپتامبر 2018 تا به حال 800.000 تن می‌باشد، یعنی 10 برابر مصرف سال 2015!

آیا اطلاعی از آناتومی دانه‌ی سورگوم دارید؟