بازارهای سورگوم که آینده‌ی درخشانی در انتظار آن‌هاست در روزهای 12 و 13 اکتبر چشم انتظار حضور شما در تولوز است.


برنامه‌ی کلی سومین کنگره‌ی اروپایی سورگوم

سه‌شنبه، 12 اکتبر 2021
نشست عمومی

09:00  استقبال و پذیرش شرکت‌کنندگان

10:00  سخنرانی افتتاحیه‌ی کنگره

10:15  ارائه‌ی مرتبط با انجمن
Sorghum ID: وظایف، امور انجام‌شده، پروژه‌ها

10:45  ارزیابی وضعیت و انتظارات از اقتصاد سورگوم در مقیاس جهانی و اروپایی

11:15  کشاورزی مناسب برای مقابله با تهدیدهای اقلیمی و زیست محیطی

12:00  کنفرانس جهانی سورگوم، ارائه‌ی مرتبط با برنامه‌های 2023

12:30  وقت نهار

14:00-18:00
کارگروه‌ها

به صورت همزمان 3 کارگروه تشکیل خواهد شد: ژنتیک، علوم کشاورزی، فرآوری

19:00 پیش از کوکتیل و عصرانه

چهار‌شنبه، 13 اکتبر 2021
نشست عمومی

9:00  ادامه ی فعالیت ها – بحث پیرامون پوسترها

10:30  تشکیل دوباره‌ی کارگروه ژنتیک

11:00  تشکیل دوباره‌ی کارگروه علوم کشاورزی

11:30  تشکیل دوباره‌ی کارگروه فرآوری

12:00  سخنرانی: تولید و کاربرد سورگوم، شانسی برای اهالی بومی مناطق

12:30  سخنرانی اختتامیه‌ی کنگره‌ی سورگوم: “صنعتی که موفقیت در بازارهای آینده را وعده می‌دهد”  ” 

13:00  وقت نهار

ادامه دهیم ؟

سیلو کردن سورگوم در دامداری. مزایای این شیوه کدام‌ها هستند؟

سورگوم مناسب برای هر بازار و مصرف، آیا در این خصوص اطلاعات دارید؟