اثرات زراعی سورگوم از نظر کشاورزان

سورگوم به لطف ریشه‌های خود ساختار خاک را بهبود می‌بخشد. همچنین از نظر تناوب نیز بسیار سودمند است. کشاورزانی که سالهاست تولیدکننده سورگوم هستند، به آن اعتماد دارند.