تولیدکنندگان خوراک دام، سورگوم ستاره‌دار را انتخاب کنید

 

تیتر دستورالعمل کلی جدید منتشر شده از سوی Sorghum ID جهت قرار گرفتن در اختیار تولیدکنندگان خوراک دام، در قالب جمله‌ی فوق تنظیم شد. کلیه‌ی اطلاعات لازم در یک جا جمع‌آوری شد که از این قرار است: ترکیب دانه، عدم وجود تانن، ارزش‌های غذایی و انرژی، موارد استفاده در طیور و حیوانات نشخوار کننده

دستورالعمل خوراک دام را دانلود کنید

دستورالعمل به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، ترکی، فارسی، آلمانی و مجارستانی در دسترس قرار دارد.

ادامه دهیم ؟

منافع خارج از حد تصوری که سورگوم برای شما به ارمغان می‌آورد.

چه عاملی کشاورزان را به تولید سورگوم تشویق می‌کند؟